Familiewapen van Lennep �verKennemerland terug naar beginpagina Druiven in de kas

Geschiedenis

Het Huis
Het Park
Beheer
Bezichtiging
Nieuws
Adres/Contact

Foto's

Beleidsplan & doelstelling:

De stichting heeft het Huis te Manpad te Heemstede met het bijbehorende park en bijgebouwen in eigendom en stelt zich ten doel dit geheel als levend cultuurmonument in stand te houden.

Financiën:

De inkomsten van de stichting bestaan uit huur, rente en dividenden. Verder vraagt de stichting subsidies aan voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. Deze inkomsten staan (na aftrek van kosten) geheel ter beschikking van het realiseren van de doelstelling. Het financiële beleid is erop gericht het vermogen van de stichting (na correctie voor inflatie) op termijn constant te houden. De grenzen voor de verdeling van het vermogen over liquiditeiten, aandelen en obligaties zijn vastgelegd door het bestuur.

Beheerplan:

Om het cultuurhistorische park met zijn bijzondere natuurwaarden goed te kunnen beheren heeft de stichting een beheerplan laten opstellen, voor het eerst in 1982. Hierin wordt in detail aangegeven welke werkzaamheden zullen worden ondernomen. Voor het hoofdhuis en de bijgebouwen is een periodiek instandhoudingsplan (PIP) opgesteld. Dit plan is leidinggevend voor alle onderhoudswerkzaamheden en vormt de basis voor subsidieaanvragen.

Bezoldiging:

De bestuurders en/of andere beleidsbepalers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Contact: Per e-mail
  Statutaire doelstelling:

1. De stichting heeft ten doel het verwerven, restaureren en instandhouden van monumenten in de zin van de Monumentenwet in het algemeen, en het instandhouden van het Huis te Manpad met het daarbij behorende park en bijgebouwen, als levend cultuurmonument in het bijzonder, alsmede het verlenen van steun aan personen en instellingen met een gelijksoortig of vergelijkbaar doel, alles in de ruimste zin, en het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. Bij voorkeur worde het huis als woonhuis gebruikt.

Beleid inzake Algemene Gegevens Verordening

  • De Stichting Huis te Manpad wordt ondersteund door een groep vrijwilligers, van wie voor de uitoefening van de werkzaamheden relevante gegevens door de secretaris - met instemming van de vrijwilligers - worden bewaard. Deze gegevens zijn niet door derden in te zien.
  • Datalekken en vragen om inzage in gegevens moeten zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon voor de AVG worden doorgegeven.
  • De secretaris van de stichting is contactpersoon voor de AVG. Vervanger is de voorzitter.

Documenten (pdf):

1. Jaarverslag 2022

2. Financieel verslag 2022

3. Beleidsplan 2020

4. Formulier publicatieplicht ANBI 2022

5. Schenken en nalaten aan Stichting Huis te Manpad

Tuinvaas op wildbaan Tuinvaas Tuinvaas (detail)
Deze website gebruikt 'cookies' uitsluitend voor analyse.

© verKennemerland.nl